SIA “LM LAW OFFICE” (reģ.Nr.40103959670)

PRIVĀTUMA POLITIKA

 

 

Privātuma politikas mērķis ir sniegt datu subjektam (klientam) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā, apstrādājot datu subjekta (klienta) personas datus.

SIA “LM LAW OFFICE” apstrādās datu subjekta (klienta) personas datus šīs privātuma politikas un juridiskā pakalpojuma līguma ietvaros.

1. Pārzinis un tā kontaktinformācija

1.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “LM LAW OFFICE”, vienotais reģistrācijas Nr.40103959670., juridiskā adrese: Rīga, Brīvības gatve 386 k-3 – 87, LV-1024 (turpmāk – Sabiedrība).
1.2. Sabiedrības kontaktpersona par personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: Līga Mačuka, e-pasts: liga.macuka@lmlawoffice.com.

2. Privātuma politikas piemērošanas sfēra

2.1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
2.2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fiziskajām personām – klientiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem),
 • juridisko personu fizisko personu datu apstrādi,
 • Sabiedrības uzturēto interneta mājaslapu un mobilo lietotņu apmeklētājiem, (turpmāk – Klients).

2.3. Sabiedrība rūpējas par Klienta privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klienta tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
2.4. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Sabiedrības interneta mājaslapā, mobilajās lietotnēs, papīra formātā vai telefoniski) un kādās Sabiedrības sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
2.5. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Sabiedrībai.

3. Personas datu apstrādes nolūki

3.1. Sabiedrība apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • Juridisko pakalpojumu sniegšanai:
  – Klienta identificēšanai.
  – Līguma sagatavošanai un noslēgšanai.
  – Klienta iebildumu izskatīšanai un apstrādei.
  – Norēķinu administrēšanai.
  – Parādu atgūšanai un piedziņai.
  – Mājaslapu un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
 • Informācijas sniegšanai valsts iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
 • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Sabiedrībai.

3.2. Dati par Klientu, kuri tiek apkopoti: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas dati, e-pasta adrese, bankas dati, tālruņa numurs.

4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

4.1. Sabiedrība apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu.
 • Līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu par juridisko pakalpojumu sniegšanu.
 • Normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Sabiedrībai saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu.

5. Personas datu apstrāde

5.1. Sabiedrība apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Sabiedrības saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
5.2. Sabiedrības darbinieki (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Sabiedrības prasībām un tiesību aktiem un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai Klienta uzdevuma izpildīšanai.

6. Personas datu aizsardzība

6.1. Sabiedrība aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Sabiedrības saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
6.2. Sabiedrība īsteno pamatotus drošības pasākumus, lai aizsargātu konfidenciālu informāciju un rūpētos par atbilstošu drošību. Sabiedrība negarantē, ka internetā pārraidītā informācija ir droša vai, ka to neskars aizkavēšanās, traucējumi, pārtveršana vai kļūdas.
6.3. Sabiedrība nodrošina atbilstošas tehnoloģiskas un pārvaldības procedūras, lai aizsargātu Klienta personīgi identificējamo informāciju.

7. Personas datu saņēmēju kategorijas

7.1. Sabiedrība neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu iegūtu informāciju, izņemot:

 • Ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju.
 • Saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu.
 • Ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

8. Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

8.1. Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, Sabiedrības personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) tiesību aizsardzības iestādes (Regulas izpratnē – nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā. Šādos gadījumos Sabiedrība nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

9. Personas datu glabāšanas ilgums

9.1. Sabiedrība glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • Dokumenta glabāšanu un apstrādi paredz normatīvais akts.
 • Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Sabiedrība vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus, celt vai vest prasību tiesā).
 • Kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt.
 • Kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

9.2. Pēc tam, kad minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.
9.3. Iegūtie personas dati par Klientu tiek glabāti gan papīra formātā, gan Sabiedrības informācijas sistēmā.

10. Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

10.1. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
10.2. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Sabiedrībai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Sabiedrību veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Sabiedrības likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Sabiedrības pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
10.3. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē Sabiedrības juridiskajā adresē: Brīvības gatvē 386/3-87, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

10.4. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Sabiedrība pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
10.5. Sabiedrība atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē.
10.6. Sabiedrība nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

11. Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

11.1. Klients savu piekrišanu datu apstrādei sniedz, ierodoties Sabiedrībā, parakstot rakstveidā Sabiedrības sagatavoto piekrišanu.
11.2. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, iesniedzot rakstveida atsaukšanas iesniegumu Sabiedrībā – Brīvības gatvē 386/3-87, Rīgā.
11.3. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskiem pamatiem.

12. Saziņa ar Klientu

12.1. Sabiedrība veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi un/vai pasta adresi).

13. Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

13.1. Sabiedrības mājaslapa (www.lmlawoffice.com) izmanto sīkdatnes (angļu val. cookies) – nelielus failus, kurus, katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē interneta vietni, pārlūkprogramma saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm, piemēram, sīkdatņu veidiem, lūdzam, apmeklēt: www.allaboutcookies.org.
13.2. Sabiedrība izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu šīs lapas funkcionalitāti un atvieglotu tās lietošanu, iegūtu informāciju par lapas apmeklējuma statistiku un uzlabotu mārketinga komunikāciju.
13.3. Ja Klients nevēlas saglabāt sīkdatnes, tam savas interneta pārlūkprogrammas iestatījumos jāizvēlas iespēja nesaglabāt sīkdatnes.
13.4. Tomēr Sabiedrības interneta vietnes pilnvērtīgai un ērtākai lietošanai iesakām izmantot sīkdatņu saglabāšanu. Sabiedrība patur tiesības jebkurā brīdī mainīt sīkdatņu izmantošanas noteikumus. Interneta vietnes apmeklētāja pienākums ir patstāvīgi pārbaudīt šīs lapas saturu, lai iepazītos ar sīkdatņu izmantošanas izmaiņām.

14. Citi noteikumi

14.1. Privātuma politika stājas spēkā 2018.gada 2.maijā. Sabiedrībai ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Pacientam tā aktuālo versiju mājaslapā: www.lmlawoffice.com/privatums.
14.2. Sabiedrība saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas Sabiedrības 14.1.punkta noteiktajā mājaslapā.