Administratīvās tiesības:

Mēs aktīvi sekojam līdzi jaunākajām aktualitātēm un tiesu praksei šajā jomā. Tas ļauj mums veiksmīgi izmantot likumā noteiktos tiesību aizsardzības līdzekļus klientu interešu pārstāvēšanā attiecībās ar valsts un pašvaldības iestādēm.

Juridiskā palīdzība ietver:

– juridisko dokumentu sagatavošanu;

– pārstāvību administratīvajā procesā valsts un pašvaldības iestādēs;

– iestāžu lēmumu apstrīdēšanu;

– pārstāvību administratīvajā tiesā un tiesas nolēmumu pārsūdzēšanā.

 

Būvniecība tiesības:

Veicam apbūvējamo zemes gabalu juridisko izpēti, iecerētās apbūves atbilstības izvērtēšanu pašvaldību izdotajiem apbūves noteikumiem, sagatavojam būvniecības līgumus, veicam klientu interešu pārstāvību pārrunās, gan tiesā.

Juridiskā palīdzība ietver:

– juridisko dokumentu sagatavošana;

– būvniecības līguma pārrunu vešana un attiecīgo līgumu izstrāde;

– nepieciešamo atļauju saņemšanu;

– būvniecības un projektēšanas līgumu strīdus;

– strīdu risināšanu.

Darba tiesības:

Pieredze un zināšanas ir palīdzējušas mums sekmīgi pārstāvēt savu klientu intereses vairākos individuālos un darba strīdos tiesās:

Juridiskā palīdzība ietver:

– konsultācijas par darba tiesiskajām attiecībām, to uzsākšanu vai pārtraukšanu;

– darba līgumu un citas juridiskās dokumentācijas sagatavošanu;

– konsultācijas un darba līgumu izvērtēšanu, darba līgumu sagatavošanu;

– pārstāvību darba strīdu risināšanā tiesās.

Darījumi un līgumi:

Klienta veiksme visnotaļ ir atkarīga no darījumiem, kurus tie noslēguši, tādēļ piedāvājam klientiem iedziļināties visos darījumos, kurus tie slēdz. Spēsim ikvienam darījumam piemeklēt labāko risinājumu. Pēc klientu lūguma mēs izstrādājam arī tipveida līguma projektus, kas noderēs relatīvi vienkāršu lietu kārtošanai. Palīdzam klientam apzināt līguma vājās un stiprās puses, kas pasargā klientus no nepatīkamiem pārsteigumiem.

Ģimenes tiesības:

Ģimene ir sabiedrības un valsts pamats, tādēļ vienmēr iestājamies par ģimeni. Mēs nodrošinām pienācīgu mediāciju, kā arī veicinām cieņpilnu laulāto savstarpējo komunikāciju līdz laulības šķiršanai, neskatoties uz iekšējām konflikta situācijām.

Juridiskā palīdzība ietver:

– konsultācijas par ģimenes tiesiskajām attiecībām;

– pieteikuma, kā arī vienošanās par mantas sadali, bērna aizgādības un saskarsmes tiesībām, sagatavošana laulības šķiršanai pie zvērināta notāra;

– prasības pieteikuma sagatavošana laulības šķiršanai tiesā;

– laulības līguma sagatavošana;

– konsultācijas par saskarsmes un aizgādības tiesībām ar bērniem

– mantojumu lietu kārtošanu;

– tiesvedību.

Nekustamais īpašums:

Viena no mūsu specializācijas jomām ir darījumi ar nekustamajiem īpašumiem, kuru ietvaros mēs sniedzam palīdzību nepieciešamo līgumu sagatavošanā (pirkuma-pārdevuma, nomas/īres, apsaimniekošanas u.c.), to reģistrēšanā zemesgrāmatā, konsultāciju sniegšana, risinām sarežģītas nekustamā īpašuma lietas.

Juridiskā palīdzība ietver:

– juridisko dokumentu sagatavošanu;

– nekustamā īpašuma pārdošanu un iegādi – nekustamā īpašuma piemeklēšana, izpēte, juridisko risku izvērtējums, attiecīgo dokumentu sagatavošana, darījuma vešana līdz nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā;

– nomas tiesību jautājumus;

– nodrošinājumu (hipotēkas, garantijas);

– apsaimniekošanas jautājumus;

– sarežģītu nekustamo īpašumu jautājumu risināšana – nekustamā īpašuma strīdi, apgrūtinājumi, ķīlas, kopīpašuma problemātika u.c.

– strīdu risināšanu.

Imigrācijas tiesības:

Šodienas apstākļos migrācijas politikai ir nozīmīga loma, tādēļ mēs sniedzam konsultācijas vietējiem un ārvalstu klientiem, kas vēlas uzsākt komercdarbību Latvijā vai tiem, kas jau ir nodarbināti. Piedāvājam juridisko palīdzību vīzu, uzturēšanas un darba atļauju noformēšanā kompāniju darbiniekiem un amatpersonām.

Juridiskā palīdzība ietver arī:

– juridisko dokumentu sagatavošana;

– konsultācijas par imigrācijas tiesību spēkā esošajām tiesību normām;

– visu nepieciešamo dokumentu sagatavošana Pilsonības un Migrācijas Lietu pārvaldei;

– klientu pārstāvēšana valsts un/vai pašvaldību institūcijās;

– pārstāvība tiesās.

Maksātnespējas tiesības:

Saistībā ar maksātnespējas procesiem juridiskā palīdzība ietver:

– sagatavot pieteikumu maksātnespējas procesa uzsākšanai,

– sagatavot saistību dzēšanas plānu,

– sagatavot sūdzību par maksātnespējas procesu administratoru rīcību.

Parādu atgūšana:

Mēs palīdzam atgūt parādus pirmstiesas procesā, gan arī tiesas procesā.

Juridiskā palīdzība ietver:

– juridisko dokumentu sagatavošanu;

– pārrunas ar parādniekiem;

– prasības pieteikumu sagatavošanu;

– nolēmumu pārsūdzēšanu;

– tiesvedību.

Komerctiesības:

Komerctiesību prakse iekļauj visa veida komerctiesību jautājumus, sākot no juridiskām konsultācijām par komercdarbības formas un vadības struktūras izvēli, sabiedrību reģistrāciju, dokumentu kārtošanu, akcionāru/dalībnieku tiesību noteikšanu.

Juridiskā palīdzība ietver arī:

– juridisko dokumentu sagatavošanu;

– sabiedrību reorganizāciju;

– visus komersanta reģistrācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu;

– parādu piedziņu;

– tiesvedību.

Tiesvedība:

Pārstāvam klientu dažāda veida strīdos – gan pirmstiesas procesā, gan visās tiesu instancēs (pirmā instance, apelācija, kasācija). Izlīguma sarunu vešanu, vienošanās projektu sastādīšanu, prasības pieteikumu, apelācijas un kasācijas sūdzību, iesniegumu un lūgumu sastādīšanu, procesuālo dokumentu iesniegšanu, lai aizstāvētu klientu intereses gan parastās piekritības tiesā, gan šķīrējtiesā un tiesas nolēmumu izpildes stadijā.

Nekustamais īpašums:

Viena no mūsu specializācijas jomām ir darījumi ar nekustamajiem īpašumiem, kuru ietvaros mēs sniedzam palīdzību nepieciešamo līgumu sagatavošanā (pirkuma-pārdevuma, nomas/īres, apsaimniekošanas u.c.), to reģistrēšanā zemesgrāmatā, konsultāciju sniegšana, risinām sarežģītas nekustamā īpašuma lietas.

Juridiskā palīdzība ietver:

– juridisko dokumentu sagatavošanu;

– nekustamā īpašuma pārdošanu un iegādi – nekustamā īpašuma piemeklēšana, izpēte, juridisko risku izvērtējums, attiecīgo dokumentu sagatavošana, darījuma vešana līdz nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā;

– nomas tiesību jautājumus;

– nodrošinājumu (hipotēkas, garantijas);

– apsaimniekošanas jautājumus;

–  sarežģītu nekustamo īpašumu jautājumu risināšana – nekustamā īpašuma strīdi, apgrūtinājumi, ķīlas, kopīpašuma problemātika u.c.

– strīdu risināšanu.