Laulības šķiršana

Atbilstoši Civillikuma regulējumam laulību, ja tā ir izirusi, var šķirt notārs vai tiesa.

 Laulības šķiršana pie notāra

Zvērināts notārs šķir laulību, ja laulātie par to ir vienojušies un ja:

  • laulātajiem nav kopīga nepilngadīga bērna un kopīgas mantas;
  • laulātajiem ir kopīgs nepilngadīgs bērns vai kopīga manta un starp viņiem nepastāv strīds par kopīgā nepilngadīgā bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām, bērna uzturlīdzekļiem un kopīgās mantas sadali. Rakstveida vienošanos par to sagatavos zvērināts advokāts.

Laulātie iesniedz zvērinātam notāram iesniegumu par laulības šķiršanu un pievieno vienošanos par laulības šķiršanu, kopīga bērna aizgādības tiesībām, saskarsmes tiesībām, mantas sadali.

Zvērināts notārs uzsāks laulības šķiršanas lietu tad, kad saņems abu laulāto kopīgu iesniegumu par laulības šķiršanu, taču laulība netiks šķirta ātrāk kā pēc 30 dienām, skaitot no laulības šķiršanas lietas uzsākšanas dienas. Šajā termiņā vienam vai abiem laulātajiem ir tiesības atsaukt laulības šķiršanas pieteikumu.

Ja zvērināts notārs noteiktajā termiņā nebūs saņēmis laulības šķiršanas atsaukumu, laulība tiks šķirta no dienas, kad zvērināts notārs būs taisījis laulības šķiršanas apliecību.

Ja laulātajiem ir strīds par nepilngadīga bērna aizgādības tiesībām, saskarsmes tiesībām, uzturlīdzekļiem un kopīgās mantas sadali, tad laulību šķir tiesā.

Laulības šķiršana tiesā

Laulību var šķirt tad, ja laulība ir izirusi. Civillikums paredz, ka laulība ir izirusi, ja laulātie vismaz gadu dzīvo šķirti.  Ja laulātie dzīvo šķirti mazāk nekā gadu, tiesa laulību var šķirt tikai tādā gadījumā, ja:

  • laulības iziršanas iemesls ir laulātā fiziska, seksuāla, psiholoģiska vai ekonomiska vardarbība pret laulāto, kas pieprasa laulības šķiršanu, vai pret viņa bērnu vai laulāto kopīgo bērnu;
  • viens laulātais piekrīt otra laulātā prasībai šķirt laulību;
  • viens no laulātajiem uzsācis kopdzīvi ar citu personu un šajā kopdzīvē ir piedzimis bērns vai ir gaidāma bērna piedzimšana.

Tiesa laulību šķir, pamatojoties uz viena laulātā pieteikumu. Prasības pieteikumu iesniedz tiesā. Par prasības pieteikuma iesniegšanu ir maksājama valsts nodeva 145 eiro.

Prasības pieteikuma sagatavošanā iesakām vērsties pie zvērināta advokāta, kurš ieteiks pareizāko risinājumu.

 

Laulības šķiršana