Juridiskie pakalpojumi

 

ADMINISTRATĪVAIS PROCESS

Sniedzam klientu pārstāvību administratīvajā procesā gan valsts pārvaldes iestādēs, gan arī administratīvajās tiesās. Administratīvā procesa jomā piedāvājam plašu juridisko palīdzību – sākot no klienta problēmas izpētes un atzinuma sniegšanas par iespējamajiem risinājumiem, turpinot ar procesuālo dokumentu sagatavošanu un klienta pārstāvēšanu visa administratīvā procesa gaitā.  Sagatavojam pieteikumus par pieņemto administratīvo aktu, kā arī iestādes faktiskās rīcības apstrīdēšanu un pārsūdzēšanu.

 

DARBA TIESĪBAS

Piedāvājam praktiskus un individuāli izstrādātus risinājumus darba tiesisko attiecību ietvaros. Birojam ir liela pieredze darba līgumu un dažādu darba devēju iekšējo tiesību aktu sagatavošanā (piem., darba kārtības noteikumu, organizatorisko struktūru noteikumu, konfidencialitātes noteikumu izstrādē). Sniedzam juridisko palīdzību dažādu darba strīdu risināšanā, kā arī jautājumos, kas saistīti ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu un atjaunošanu darbā, t.sk., regulāri pārstāvam puses pirmstiesas un tiesu procesos, kas saistīti ar nodarbinātības tiesiskajām attiecībām. Juridiskā palīdzība ietver:

 • konsultācijas par darba tiesiskajām attiecībām, to uzsākšanu vai pārtraukšanu;
 • darba līgumu un citas juridiskās dokumentācijas sagatavošanu;
 • konsultācijas un darba līgumu izvērtēšanu, darba līgumu sagatavošanu;
 • pārstāvību darba strīdu risināšanā tiesās u.c.

 

DARĪJUMI UN LĪGUMI

Klienta veiksme visnotaļ ir atkarīga no darījumiem, kurus tie noslēguši, tādēļ mēs piedāvājam klientiem iedziļināties visos darījumos, kurus tie slēdz. Spēsim ikvienam darījumam piemeklēt labāko risinājumu. Pēc klientu lūguma birojs izstrādās arī tipveida līguma projektus, kas noderēs relatīvi vienkāršu lietu kārtošanai. Palīdzam klientam apzināt līguma vājās un stiprās puses, kas pasargā klientus no nepatīkamiem pārsteigumiem.

 

ĢIMENES TIESĪBAS

Ģimene ir sabiedrības un valsts pamats, tādēļ vienmēr iestājamies par ģimeni. Mēs nodrošinām pienācīgu mediāciju, kā arī veicinām cieņpilnu laulāto savstarpējo komunikāciju līdz laulības šķiršanai, neskatoties uz iekšējām konflikta situācijām. Nepieciešamības gadījumā veicam arī klientu pārstāvību tiesu procesos. Sniedzam juridisko palīdzību dažādos ģimenes tiesību jautājumos, tajā skaitā:

 • laulāto mantiskās attiecības;
 • laulības līgumu sastādīšana un reģistrācija;
 • adopcija;
 • paternitātes noteikšana;
 • laulības šķiršana;
 • saskarsmes tiesības;
 • uzturlīdzekļi;
 • kopmantas sadale.

 

MANTOJUMA TIESĪBAS

Sniedzam konsultācijas dažādos mantojuma tiesību jautājumos. Šobrīd gadījumos, kad par mantojumu un tā sadali strīdu nepastāv, mantojuma lietas kārto notāri. Mantojuma lietās griezties tiesās ir nepieciešams vienīgi gadījumos, kad par mantojumu vai tā sadali pastāv strīds.

 

NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS

Viena no mūsu specializācijas jomām ir darījumi ar nekustamajiem īpašumiem, kuru ietvaros mēs sniedzam palīdzību nepieciešamo līgumu sagatavošanā (pirkuma – pārdevuma, nomas/īres, apsaimniekošanas u.c.), īpašuma tiesību maiņu reģistrēšanu zemesgrāmatā, konsultāciju sniegšana, risinām sarežģītas nekustamā īpašuma lietas. Juridiskā palīdzība ietver:

 • juridisko dokumentu sagatavošanu;
 • nekustamā īpašuma pārdošanu un iegādi – nekustamā īpašuma piemeklēšana, izpēte, juridisko risku izvērtējums, attiecīgo dokumentu sagatavošana, darījuma vešana līdz nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā;
 • nomas tiesību jautājumus;
 • nodrošinājumu (hipotēkas, garantijas);
 • apsaimniekošanas jautājumus;
 • sarežģītu nekustamo īpašumu jautājumu risināšana – nekustamā īpašuma strīdi, apgrūtinājumi, ķīlas, kopīpašuma problemātika u.c.

 

KOMERCTIESĪBAS

Komerctiesību jomā piedāvājam plašu juridisko pakalpojumu klāstu:

 • sabiedrības dibināšana dokumentu izstrāde un sabiedrību reģistrācija;
 • valdes un dalībnieku izmaiņu dokumentu sagatavošana;
 • dalībnieku un akcionāru sapulču sasaukšana, lēmumu apstrīdēšanu;
 • sabiedrību pārvaldes institūciju konsultēšana sabiedrības darbības tiesiskās reglamentācijas jautājumos;
 • konsultācijas komercdarījumu jautājumos, darījumu dokumentu projektu izstrāde u.c.

 

KOMERCDARBĪBA BRĪVOSTĀ:

Mums ir pieredze klientam juridiskās palīdzības sniegšanā, kura darbība norit brīvostā saskaņā ar ostas reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Juridiskā palīdzība ietver:

 • juridisko dokumentu sagatavošanu;
 • dokumentu sagatavošana licencētas komercdarbības statusa iegūšanai;
 • dokumentu sagatavošana brīvās zonas režīma iegūšanai;
 • palīdzību stividora darbības jautājumos – kravu pārkraušanā, glabāšanā, kravu apdrošināšanas jautājumos, kuģu dīkstāve, stividoru līgumi;
 • tiesvedību.

 

PARĀDU ATGŪŠANA

Mēs palīdzam atgūt parādus pirmstiesas procesā, gan arī tiesas procesā.

Juridiskā palīdzība ietver:

 •  juridisko dokumentu sagatavošanu;
 • pārrunas ar parādniekiem;
 • prasības pieteikumu sagatavošanu;
 • nolēmumu pārsūdzēšanu;
 • tiesvedību.

 

TIESVEDĪBA

Veicam pārstāvību civilprocesos tiesās un šķīrējtiesās. Pārstāvam klientu dažāda veida strīdos – gan pirmstiesas procesā, gan visās tiesu instancēs (pirmā instance, apelācija, kasācija). Izlīguma sarunu vešanu, vienošanās projektu sastādīšanu, prasības pieteikumu, apelācijas un kasācijas sūdzību, iesniegumu un lūgumu sastādīšanu, procesuālo dokumentu iesniegšanu, lai aizstāvētu klientu intereses gan parastās piekritības tiesā, gan šķīrējtiesā un tiesas nolēmumu izpildes stadijā. Mūsu pieredze tiesās izskatāmajās civillietās aptver visplašāko civiltiesību un komerctiesību jautājumu loku, tajā skaitā:

 • tiesvedības par īpašuma tiesību jautājumiem;
 • parādu piedziņa;
 • sabiedrību prasības pret valdi un padomi;
 • sabiedrību dalībnieku un akcionāru strīdi;
 • no ģimenes tiesībām izrietošas tiesvedības;
 • no mantojuma tiesībām izrietošas tiesvedības.

Jūsu vārds, uzvārds:

Tālruņa numurs:

Jūsu e-pasts:

Īss problēmas apraksts:

Vēlamais konsultācijas datums: