Administratīvās tiesības:

Mēs aktīvi sekojam līdzi jaunākajām aktualitātēm un tiesu praksei šajā jomā. Tas ļauj veiksmīgi izmantot likumā noteiktos tiesību aizsardzības līdzekļus klientu interešu pārstāvēšanā attiecībās ar valsts un pašvaldības iestādēm.

Juridiskā palīdzība ietver:

– juridisko dokumentu sagatavošanu;

– pārstāvību administratīvajā procesā valsts un pašvaldības iestādēs;

– iestāžu lēmumu apstrīdēšanu;

– pārstāvību administratīvajā tiesā un tiesas nolēmumu pārsūdzēšanā.

 

Būvniecība tiesības:

Veicam apbūvējamo zemes gabalu juridisko izpēti, iecerētās apbūves atbilstības izvērtēšanu pašvaldību izdotajiem apbūves noteikumiem, sagatavojam būvniecības līgumus, veicam klientu interešu pārstāvību pārrunās, gan tiesā.

Juridiskā palīdzība ietver:

– juridisko dokumentu sagatavošana;

– būvniecības līguma pārrunu vešana un attiecīgo līgumu izstrāde;

– nepieciešamo atļauju saņemšanu;

– būvniecības un projektēšanas līgumu strīdus;

– strīdu risināšanu.

 

Darba tiesības:

Pieredze un zināšanas ir palīdzējušas sekmīgi pārstāvēt savu klientu intereses vairākos individuālos un darba strīdos tiesā, kolektīvās atlaišanas jautājumos:

Juridiskā palīdzība ietver:

– darba līgumu un citas juridiskās dokumentācijas sagatavošanu;

– iekšējās kārtības noteikumu un citu ar personāla vadību saistītu dokumentāciju sagatavošanu;

– klienta interešu pārstāvību tiesās individuālo un kolektīvo darba strīdu gadījumos;

– klienta interešu pārstāvību sarunās ar arodbiedrībām, koplīgumu sagatavošanā;

– konsultācijas un klienta interešu pārstāvību individuālā un kolektīvā darbinieku atlaišanā;

– ārvalstnieku uzturēšanās un darba atļauju iegūšanu;

– uzņēmuma pāreja un citas cilvēkresursu izmaiņas;

– atlīdzības sistēmas un darba laika organizēšana.

Darījumi un līgumi:

Klienta veiksme visnotaļ ir atkarīga no darījumiem, kurus tie noslēguši, tādēļ mēs piedāvājam klientiem iedziļināties visos darījumos, kurus tie slēdz. Spēsim ikvienam darījumam piemeklēt labāko risinājumu. Pēc klientu lūguma birojs izstrādās arī tipveida līguma projektus, kas noderēs relatīvi vienkāršu lietu kārtošanai. Palīdzam klientam apzināt līguma vājās un stiprās puses, kas pasargā klientus no nepatīkamiem pārsteigumiem.

 

Imigrācijas tiesības:

Šodienas apstākļos migrācijas politikai ir nozīmīga loma, tādēļ birojs sniedz konsultācijas vietējiem un ārvalstu klientiem, kas vēlas uzsākt komercdarbību Latvijā vai tiem, kas jau ir nodarbināti. Piedāvā juridisko palīdzību vīzu, uzturēšanas un darba atļauju noformēšanā kompāniju darbiniekiem un amatpersonām.

Juridiskā palīdzība ietver arī:

– juridisko dokumentu sagatavošana;

– konsultācijas par imigrācijas tiesību spēkā esošajām tiesību normām;

– visu nepieciešamo dokumentu sagatavošana Pilsonības un Migrācijas Lietu pārvaldei;

– klientu pārstāvēšana valsts un/vai pašvaldību institūcijās;

– pārstāvība tiesās.

Komerctiesības:

Komerctiesību prakse iekļauj visa veida komerctiesību jautājumus, sākot no juridiskām konsultācijām par komercdarbības formas un vadības struktūras izvēli, sabiedrību reģistrāciju, dokumentu kārtošanu, akcionāru/dalībnieku tiesību noteikšanu.

Juridiskā palīdzība ietver arī:

– juridisko dokumentu sagatavošana;

– sabiedrību reorganizāciju;

– sabiedrību dibināšanu un darbības nodrošināšanu;

– komerclīgumu un citu dokumentu izstrādi;

– parādu piedziņu;

– tiesvedību.

 

Komercdarbība brīvostā:

Mums ir pieredze klienta apkalpošanā, kura darbība norit brīvostā saskaņā ar ostas reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

Juridiskā palīdzība ietver:

– juridisko dokumentu sagatavošanu;

– dokumentu sagatavošana licencētas komercdarbības statusa iegūšanai;

– dokumentu sagatavošana brīvās zonas režīma iegūšanai;

– palīdzību stividora darbības jautājumos – kravu pārkraušanā, glabāšanā, kravu apdrošināšanas jautājumos, kuģu dīkstāve, stividoru līgumi;

– tiesvedību.

Maksātnespējas tiesības:

Saistībā ar maksātnespējas procesiem juridiskā palīdzība ietver:

– konsultēšanu par maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības jautājumiem;

– pieteikumu sagatavošanu maksātnespējas procesa uzsākšanai;

– tiesiskās aizsardzības plāna sagatavošanu vai izvērtēšanu;

Nekustamais īpašums:

Viena no mūsu specializācijas jomām ir darījumi ar nekustamajiem īpašumiem, kuru ietvaros mēs sniedzam palīdzību nepieciešamo līgumu sagatavošanā (pirkuma-pārdevuma, nomas/īres, apsaimniekošanas u.c.), to reģistrēšanā zemesgrāmatā, konsultāciju sniegšana, risinām sarežģītas nekustamā īpašuma lietas.

Juridiskā palīdzība ietver:

– juridisko dokumentu sagatavošanu;

– nekustamā īpašuma pārdošanu un iegādi – nekustamā īpašuma piemeklēšana, izpēte, juridisko risku izvērtējums, attiecīgo dokumentu sagatavošana, darījuma vešana līdz nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā;

– nomas tiesību jautājumus;

– nodrošinājumu (hipotēkas, garantijas);

– apsaimniekošanas jautājumus;

–  sarežģītu nekustamo īpašumu jautājumu risināšana – nekustamā īpašuma strīdi, apgrūtinājumi, ķīlas, kopīpašuma problemātika u.c.

– strīdu risināšanu.

Parādu atgūšana:

Birojs palīdz atgūt parādus pirmstiesas procesā, gan arī tiesas procesā.

Juridiskā palīdzība ietver:

– juridisko dokumentu sagatavošanu;

– pārrunas ar parādniekiem;

– prasības pieteikumu sagatavošanu;

– nolēmumu pārsūdzēšanu;

– tiesvedību.

Starptautiskā tirdzniecība un transports:

Birojs sniedz konsultācijas starptautisko komerciālo attiecību veidošanā, tajā skaitā līgumu sastādīšanā, muitas jautājumos, par preču uzglabāšanu. Birojs sniedz konsultācijas arī preču pārvadāšanas jautājumos, pretenziju iesniegšanā.

Juridiskas personas darba organizācijas izstrāde:

Birojam ir pieredze uzņēmuma darba organizācijas izveidē, tas ir sakārtojis uzņēmuma lietvedības sistēmu, ieviešot vienotu dokumentu aprites sistēmu, palīdzējis izveidot elektronisko dokumentu katalogu, izstrādājis dažādus iekšējos normatīvos aktus u.c.:

– lietvedības sistēmas izveide, organizācija;

– nomenklatūras izstrāde;

– iekšējo kārtību izstrāde un darbinieku iepazīstināšana;

– dokumentu aprites sistēmas izveide u.c.

 

Tiesvedība:

Pārstāvam klientu dažāda veida strīdos – gan pirmstiesas procesā, gan visās tiesu instancēs (pirmā instance, apelācija, kasācija). Izlīguma sarunu vešanu, vienošanās projektu sastādīšanu, prasības pieteikumu, apelācijas un kasācijas sūdzību, iesniegumu un lūgumu sastādīšanu, procesuālo dokumentu iesniegšanu, lai aizstāvētu klientu intereses gan parastās piekritības tiesā, gan šķīrējtiesā un tiesas nolēmumu izpildes stadijā.

Nekustamais īpašums:

Viena no mūsu specializācijas jomām ir darījumi ar nekustamajiem īpašumiem, kuru ietvaros mēs sniedzam palīdzību nepieciešamo līgumu sagatavošanā (pirkuma-pārdevuma, nomas/īres, apsaimniekošanas u.c.), to reģistrēšanā zemesgrāmatā, konsultāciju sniegšana, risinām sarežģītas nekustamā īpašuma lietas.

Juridiskā palīdzība ietver:

– juridisko dokumentu sagatavošanu;

– nekustamā īpašuma pārdošanu un iegādi – nekustamā īpašuma piemeklēšana, izpēte, juridisko risku izvērtējums, attiecīgo dokumentu sagatavošana, darījuma vešana līdz nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā;

– nomas tiesību jautājumus;

– nodrošinājumu (hipotēkas, garantijas);

– apsaimniekošanas jautājumus;

– sarežģītu nekustamo īpašumu jautājumu risināšana – nekustamā īpašuma strīdi, apgrūtinājumi, ķīlas, kopīpašuma problemātika u.c.

– strīdu risināšanu.