Komercdarījumi Latvijā

 

Juridiskais birojs LM LAW OFFICE piedāvā ārvalstu klientiem šādus pakalpojumus:

1. Filiāles dibināšana Latvijā

Filiāle ir ārvalstu uzņēmuma organizatoriski pastāvīga (neatkarīga) daļa, kura ir teritoriāli vai citādā veidā nošķirta no uzņēmuma. Filiāles atrašanās vietā, ārvalstu uzņēmuma vārdā tiek veikta sistemātiska komercdarbība. Filiālei nav jāveido pamatkapitāls. Par filiāles saistībām atbild galvenais uzņēmums. Galvenais uzdevums ir veikt komercdarbību noteiktā vietā, tādā veidā paplašinot uzņēmuma tirgu, pakalpojuma pieejamību un gūstot lielākus ienākumus.

Filiāles dibināšanai nepieciešamie dokumenti

Juridiskais birojs LM LAW OFFICE sagatavos visus nepieciešamos dokumentus filiāles reģistrācijai. Nepieciešamie dokumenti: galvenā uzņēmuma nosaukums un juridiskā adrese, tā reģistra nosaukums, kurā ir reģistrēts galvenais uzņēmums, kā arī galvenā uzņēmuma reģistrācijas numurs (ja attiecīgās ārvalsts tiesību normas paredz uzņēmuma ierakstīšanu reģistrā), ārvalstu komersanta veids, ārvalstu komersanta apmaksātā pamatkapitāla lielums, dokuments (vai notariāli apliecināta kopija), kurš apliecina ārvalstu komersanta reģistrāciju, atļauja atvērt filiāli (ja attiecīgās ārvalsts tiesību normās paredzēta šādas atļaujas nepieciešamība), notariāli apliecinātu statūtu, dibināšanas lēmuma (līguma) vai tiem pielīdzinātu dokumentu kopiju, dokuments, kurš apliecina noteiktas fiziskas personas tiesības pārstāvēt ārvalstu komersantu darbībās, kuras ir saistītas ar Latvijas filiāli, filiāles nosaukumu, ja tas atšķiras no galvenā uzņēmuma nosaukuma, filiāles juridiskā adrese, informāciju par fizisko personu, kurai ir tiesības pārstāvēt ārvalstu komersantu darbībās, kuras ir saistītas ar Latvijas filiāli (vārds, uzvārds, dzīvesvieta, personas kods vai dzimšanas datums, pases dati).

Filiāles reģistrācijas procedūra Latvijā

Pēc informācijas saņemšanas no Jums un pēc dokumentu sagatavošanas juridiskais birojs LM LAW OFFICE organizē dokumentu parakstīšanu un iesniedz sagatavotos dokumentus Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Filiāles reģistrācijas izmaksas

Valsts nodeva filiāles reģistrācijai – 30 EUR

Izmaksas par publikāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” – 18,50EUR

Paraksta apliecināšana – 7,11 EUR (viens paraksts)

Juridiskās izmaksas – 300EUR

2. Pārstāvniecības atvēršana Latvijā

Ārvalsts komersantu pārstāvniecības tiek dibinātas ar mērķi ārvalsts uzņēmumam ieiet kādā noteiktā tirgū. Pārstāvniecība nav juridiska persona, tai nav tiesību savā vārdā slēgt darba līgumus un izmaksāt algu. Attiecīgi arī bankas kontu atvērt bankā Latvijā un ikdienas izdevumus segt var ārvalstīs reģistrētais uzņēmums. Attiecībā uz fiziskās personas algas nodokļiem – ārvalsts komersanta pārstāvniecības darbinieka alga būs apliekama ar nodokli, jo šis ienākums rodas no darba, kas paveikts Latvijā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas maksājumus valsts budžetā var veikt gan pati fiziskā persona, gan arī ārvalsts uzņēmums, reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā.

Pārstāvniecības atvēršanai nepieciešamie dokumenti

Juridiskais birojs LM LAW OFFICE sagatavos visus nepieciešamos dokumentus pārstāvniecības atvēršanai Latvijā. Nepieciešamie dokumenti: galvenā uzņēmuma nosaukums un juridiskā adrese, dokuments, kurš apliecina ārvalstu komersanta reģistrāciju, ja šāds dokuments ir paredzēts attiecīgās ārvalsts tiesību normās. Ja šāds dokuments ārvalstu tiesību normās nav paredzēts, tad nepieciešams dokuments, kurš apliecina ārvalstu komersanta vai organizācijas tiesisko statusu, dokuments, kurā ietverts lēmums atvērt pārstāvniecību Latvijā, dokuments, kurš apliecina noteiktas fiziskas personas tiesības pārstāvēt ārvalstu komersantu darbībās, kuras ir saistītas ar Latvijas pārstāvniecību, ārvalstu komersanta statūti vai tiem pielīdzināms dokuments, informācija par pārstāvniecības juridisko adresi, informāciju par fizisko personu, kurai ir tiesības pārstāvēt ārvalstu komersantu darbībās, kuras ir saistītas ar Latvijas pārstāvniecību (vārds, uzvārds, dzīvesvieta, personas kods vai dzimšanas datums, pases dati).

Pārstāvniecības Latvijā reģistrācijas procedūra

Pēc informācijas saņemšanas no Jums un pēc dokumentu sagatavošanas juridiskais birojs LM LAW OFFICE organizē dokumentu parakstīšanu un iesniedz sagatavotos dokumentus Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Pārstāvniecības atvēršanas izmaksas:

Valsts nodeva filiāles reģistrācijai – 28,46 EUR

Izmaksas par publikāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” – 0EUR

Paraksta apliecināšana – 7,11 EUR (viens paraksts)

Juridiskās izmaksas – 300 EUR.

3. Uzņēmuma dibināšana Latvijā

Lai reģistrētu uzņēmumu Latvijā, pirmkārt, ir jāizvēlas pareizā uzņēmējdarbības juridiskā forma Latvijā un tā ir jāreģistrē Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrā. Latvijā populārākais ir dibināt kapitālsabiedrību (SIA vai AS). Dibinot SIA vai AS, jāatceras, ka būs papildus izmaksas saistībā ar uzņēmuma dibināšanu, pamatkapitāla samaksu. Dibinot SIA, pamatkapitālā būs jāiegulda 2 800 EUR vai var dibināt mikrouzņēmumu, kur pamatkapitāls ir zemāks, kā norādīts SIA gadījumā (tas var būt arī 1EUR). Dibinot AS, pamatkapitālā jāiemaksā ne mazāk kā 35 000EUR. Turklāt valde abās kapitālsabiedrības formās atbild ar savu mantu par uzņēmuma nodokļa saistībām.

Uzņēmuma dibināšanai nepieciešamie dokumenti

Juridiskais birojs LM LAW OFFICE sagatavos visus nepieciešamos dokumentus uzņēmuma dibināšanai Latvijā. Nepieciešamie dokumenti: Pieteikums – 4.veidlapa, kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai arī parakstu uz pieteikuma apliecina notariāli vai komercreģistra iestādes amatpersona; lēmums par dibināšanu vai dibināšanas līgums; statūti, bankas izziņa vai cits bankas izdots dokuments, vai atzinums par mantisko ieguldījumu; dalībnieku reģistra nodalījums Nr.1, kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu, vai arī parakstu uz dalībnieku reģistra nodalījuma apliecina notariāli vai Uzņēmumu reģistra amatpersona; padomes locekļu piekrišana, ja padome ir paredzēta; valdes locekļu piekrišana, kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu, vai arī parakstu uz piekrišanas apliecina notariāli vai komercreģistra iestādes amatpersona (ja nav parakstījies pieteikumā); valdes paziņojums par juridisko adresi; nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišana komersanta juridiskās adreses reģistrācijai (ja pieteikumu paraksta persona, kurai pieder juridiskajā adresē norādītais nekustamais īpašums, piekrišana nav jāiesniedz).

Uzņēmuma dibināšanas procedūra

Pēc informācijas saņemšanas no Jums un pēc dokumentu sagatavošanas juridiskais birojs LM LAW OFFICE organizē dokumentu parakstīšanu. Tiek atvērts kredītiestādē Latvijā pagaidu konts, kurā tiek iemaksāts uzņēmuma pamatkapitāls (uzņēmuma dibināšanas brīdī var iemaksāt 50%, 1 gada laikā otrus 50%). Pēc pagaidu konta atvēršanas un dokumentu parakstīšanas juridiskais birojs LM LAW OFFICE iesniedz sagatavotos dokumentus, kā arī kvīti par pamatkapitāla apmaksu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Pēc uzņēmuma dibināšanas kredītiestādē tiek atvērts patstāvīgs uzņēmuma konts.

Izmaksas, dibinot uzņēmumu Latvijā

SIA dibināšana ar pamatkapitālu 2 800 EUR: valsts nodeva – 150EUR, publikācija laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” – 27,03EUR

SIA dibināšana ar pamatkapitālu mazāku par 2 800 EUR: valsts nodeva – 20EUR, publikācija laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” – 14,23EUR

AS dibināšana valsts nodeva – 350EUR, publikācija laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” – 27,03EUR

Parakstu apliecināšana – 7,11EUR (viens paraksts).

Juridiskās izmaksas – 200-300 EUR

4. Uzturēšanās atļaujas saņemšanu Latvijā

Piedāvājam saviem klientiem saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā, kas tiem nodrošina iespēju dzīvot Eiropas Savienībā un brīvu pārvietošanos bez vīzas visā Šengenas līguma dalībvalstu teritorijā. Lai iegūtu uzturēšanās atļauju Latvijā, ir pieejami vairāki risinājumi:

  1. Investīcijas uzņēmuma pamatkapitālā – investīcija 35 000EUR apmērā, ja uzņēmumā strādā ne vairāk kā 50 darbinieku, gada apgrozījums vai bilance nepārsniedz 10 miljonus eiro un finanšu gada laikā valsts vai pašvaldības budžetā nodokļu veidā ir iemaksāti ne mazāk par 40 000 EUR Investīcijas 150 000EUR apmērā, ja uzņēmumā strādā vairāk kā 50 darbinieki un gada apgrozījums pārsniedz 10milj.
  2. Investīcijas nekustamajā īpašumā – iegādājoties vienu  funkcionāli saistītu apbūvētu nekustamo īpašumu, kura vērtība ir ne mazāka par 250 000 EUR.
  3. Finanšu investīcijas – noguldot kādā no Latvijas bankām summu, kura ir ne mazāka par 280 000 subordinētā aizdevuma veidā uz termiņu, kurš nav mazāks par pieciem gadiem. Pieprasot pirmreizējo uzturēšanās atļauju, papildus investīciju summai ir jāiemaksā valsts budžetā 25 000 EUR.
  4. Ārvalstu uzņēmuma pārstāvniecības atvēršana – iepriekš.
Uzturēšanās atļaujas saņemšanas izmaksas

Valsts nodeva ~ 200EUR

Juridiskās izmaksas – 500EUR.

Jūsu vārds, uzvārds:

Tālruņa numurs:

Jūsu e-pasts:

Īss problēmas apraksts:

Vēlamais konsultācijas datums: