Fiziskās personas maksātnespējas process

Vispārīgi:

Fiziskās personas maksātnespējas process ir veids, kā izkļūt no parādu loka un pēc noteikta laika turpināt dzīvi jau bez parādsaistībām.

Priekšnoteikumi fiziskās personas maksātnespējas procesam:

1)       Fiziskās personas maksātnespējas procesa subjekts var būt jebkura fiziskā persona, kura pēdējo sešu mēnešu laikā ir bijusi Latvijas Republikas nodokļu maksātājs un kurai ir finansiālas grūtības.

2)       Fiziskās personas maksātnespējas process nav piemērojams individuālajiem komersantiem.

3)       Parādniekam var piemērot fiziskās personas maksātnespējas procesu, ja ir kāda no šādām fiziskās personas maksātnespējas procesa pazīmēm:

– šai personai nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un parādsaistības kopā pārsniedz 5000 euro;

sakarā ar pierādāmiem apstākļiem šai personai nebūs iespējams nokārtot parādsaistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parādsaistības kopā pārsniedz 10 000 euro.

4)       Fiziskās personas maksātnespējas procesa piemērošanas priekšnoteikums ir fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta iemaksa divu minimālo mēnešalgu apmērā, t.i., 740 EUR, Maksātnespējas administrācijas speciāli izveidotajā kontā. Fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīts izmantojams, lai segtu administratora atlīdzību.

Fiziskās personas maksātnespējas procesa piemērošanas ierobežojumi ir:

Fiziskās personas maksātnespējas process nav piemērojams vai pārtraucams personai:

1)       kura pēdējo triju gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas ir sniegusi apzināti nepatiesu informāciju saviem kreditoriem;

2)       kura ir izlietojusi piešķirto kredītu līgumā neparedzētiem mērķiem, un par to ir stājies spēkā kompetentas institūcijas nolēmums krimināllietā;

3)       kurai pēdējo 10 gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas ir pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process, kura ietvaros ir dzēstas saistības;

4)       pēdējo piecu gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas vai fiziskās personas maksātnespējas procesa laikā ir stājies spēkā kompetentas institūcijas nolēmums krimināllietā, ar kuru konstatēts, ka parādnieks ir izvairījies no nodokļu samaksas.

Fiziskas personas maksātnespējas procesa uzsākšana: Pieteikuma iesniegšana tiesā -> Maksātnespējas procesa pasludināšana -> Administratora iecelšana -> Bankrota procedūras norise-> Saistību dzēšanas procedūra.

Fiziskās personas maksātnespējas process sastāv secīgi no bankrota procedūras un saistību dzēšanas procedūras. Bankrota procedūras ietvaros tiek realizēta visa parādnieka manta, un no tās realizācijas iegūtie līdzekļi novirzīti kreditoru prasījumu apmierināšanai, izņemot Civilprocesa likuma 1.pielikumā noteikto mantu un 596.pantā minētās summas. Saistību dzēšanas procedūras ietvaros parādnieka ienākumi tiek novirzīti kreditoru prasījumu apmierināšanai, un pēc saistību dzēšanas procedūras termiņa beigām tiek dzēstas šīs procedūras ietvaros nesegtās saistības. 

Fiziskās personas saistību dzēšanas plāna termiņš:

1)       Fiziskās personas saistību dzēšanas plāna īstenošanas termiņu parādnieks nosaka, ņemot vērā paredzamos ienākumus saistību dzēšanas procedūrā.

2)       Ja saskaņā ar parādnieka vērtējumu saistību dzēšanas procedūrā viņa ienākumi būs pietiekami, lai segtu vismaz 50 procentus no kopējām saistībām, kuras paliek pēc bankrota procedūras pabeigšanas, fiziskās personas saistību dzēšanas plāna termiņš ir seši mēneši no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas

3)       Ja parādnieks saistību dzēšanas procedūras laikā no savas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ nav spējīgs segt minēto noteikto saistību apmēru, saistību dzēšanas plāna termiņš nosakāms šādi:

viens gads no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja saskaņā ar parādnieka vērtējumu saistību dzēšanas procedūrā viņa ienākumi būs pietiekami, lai segtu vismaz 35 procentus no kopējām saistībām, kuras paliek pēc bankrota procedūras pabeigšanas;

viens gads un seši mēneši no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja saskaņā ar parādnieka vērtējumu saistību dzēšanas procedūrā viņa ienākumi būs pietiekami, lai segtu vismaz 20 procentus no kopējām saistībām, kuras paliek pēc bankrota procedūras pabeigšanas.

4)       Ja parādnieks saistību dzēšanas procedūras laikā no savas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ nav spējīgs segt minēto saistību apmēru, fiziskās personas saistību dzēšanas plānā paredz, ka kreditoru prasījumu segšanai tiks novirzīti līdzekļi vienas trešdaļas apmērā no parādnieka ienākumiem, bet ne mazāk kā vienas trešdaļas apmērā no vienas minimālās mēnešalgas mēnesī. Saistību dzēšanas plāna termiņš nosakāms šādi:

– viens gads no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja parādnieka kopējās saistības pēc bankrota procedūras pabeigšanas nepārsniedz 30 000 euro;

divi gadi no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja parādnieka kopējās saistības pēc bankrota procedūras pabeigšanas ir no 30 001 euro līdz 150 000 euro;

– trīs gadi no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja parādnieka kopējās saistības pēc bankrota procedūras pabeigšanas pārsniedz 150 000 euro.

5)       Par parādnieka saistībām uzskatāms tikai pamatparāds, neskaitot soda naudas, līgumsodu vai nokavējuma procentus. Pie parādnieka saistībām pieskaitāmi nolīgtie, nesamaksātie lietošanas procenti līdz maksātnespējas pasludināšanai, tomēr ne vairāk kā sešu procentu apmērā gadā.

Fiziskas personas maksātnespējas procesa izmaksas:

  1. Sākotnēji jāsedz tiesas izdevumi – valsts nodeva par procesa pieteikumu, kas ir 71,14 eiro.
  2. Tāpat personas rīcībā ir jābūt pietiekamiem līdzekļiem, lai nosegtu vienreizēju atlīdzību par administratora darbu, – 2 minimālo mēnešalgu apmērā. Šobrīd tie ir 2 x 370 eiro = 740 eiro. Par 740eiro atlīdzību bankrota procedūras laikā administrators pieņem, reģistrē un pārbauda kreditoru prasījumus, regulāri sagatavo un sniedz kreditoriem pārskatus par savu darbību, sagatavo mantas pārdošanas plānu, atgūst debitoru parādus un veic tiesiskās darbības citas parādnieka mantas atgūšanai, organizē mantas pārdošanu un veic citas likumā noteiktās darbības.
  3. Saistību dzēšanas plāna ietvaros noteiktie maksājumi.
  4. Citi izdevumi – notāra pakalpojumi, valsts nodevas, vērtējumi u.t.t.

Juridiskais birojs LM LAW OFFICE palīdzēs risināt maksātnespējas jautājumu – sagatavos visus nepieciešamos dokumentus, pārstāvēs tiesā, attiecībā ar trešajām personām.

Fiziskās personas maksātnespējas process