PAR ĀRVALSTNIEKU ADOPCIJAS IESPĒJĀM LATVIJĀ


Juridiskais birojs LM LAW OFFICE norāda, ka 2009.gada 18.novembrī stājās spēkā grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kas paredz, ka no Latvijas bērnu var adoptēt tikai uz tādu ārvalsti, kurai ir saistoša 1993.gada 29.maija Hāgas konvencija par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos vai ja Latvija ar attiecīgo valsti ir noslēgusi divpusēju līgumu, kas nosaka tiesisko sadarbību adopcijas jomā. Valstis, ar kurām Latvija ir noslēgusi divpusēju līgumu – Krievijas Federācija, Moldovas Republika, Kirgīzijas Republika, Uzbekistānas Republika, Ukraina, Polijas Republika, Baltkrievija.

Latvijas bērna adopcija uz ārvalstīm pieļaujama, ja Latvijā nav iespējams nodrošināt bērna audzināšanu un aprūpi ģimenē. Bāriņtiesa, ar kuras lēmumu bērns ievietots audzināšanas iestādē, par to pieņem attiecīgu lēmumu.

Ārvalsts adoptētāji, kuriem nav pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā, vai ārvalstīs dzīvojošas personas var adoptēt:

·         otra laulātā bērnu;

·         bērnu no aizbildņa ģimenes, ja adoptē adoptējamā radinieki;

·         bērnu, kas atrodas audžu ģimenē vai audzināšanas iestādē, ja Latvijā nav iespējams nodrošināt pienācīgu adoptējamā audzināšanu un aprūpi ģimenē.

Labklājības ministrija pieņems un izvērtēs neierobežotu skaitu ārvalstu adoptētāju lietas, kurās pausta vēlme adoptēt Latvijā:

3 un vairāk vienas ģimenes bērnus (brāļus/māsas); bērnus, kuri ir vecāki par 9 gadiem; bērnus, kuri ir smagi slimi vai ar ievērojamiem veselības (garīgās/fiziskās attīstības) traucējumiem; bērnus, kuriem nav izdevies atrast ārvalstu adoptētājus (atbilstoši ministrijā jau iesniegtajiem adopcijas pieteikumiem).

Juridiskā biroja LM LAW OFFICE juriste Līga Mačuka norāda, lai ģimene varētu uzsākt adopcijas procesu Latvijā, Labklājības ministrijā adoptētājs iesniedz:

          pieteikumu, kurā norādīti adopcijas motīvi, vēlamais adoptējamo skaits, dzimums un vecums, kā arī adoptētāja reliģiskā pārliecība, ja tāda ir;

          laulības apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu, ja adoptētājs ir laulībā;

          dokumentu, kas apliecina laulības šķiršanu, ja laulība šķirta;

          izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;

          dzīves aprakstu;

          izziņu par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir;

          izziņu par personas kriminālsodāmību. 

Visi dokumenti iesniedzami divos eksemplāros, pievienojot to notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Ārvalstīs izsniegtajiem dokumentiem jābūt legalizētiem vai apliecinātiem saskaņā ar 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvenciju „Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasību atcelšanu”.  

Labklājības ministrija izvērtē iesniegtos dokumentu atbilstību normatīvajiem aktiem. Ja iesniegtie dokumenti atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ārvalsts adoptētājs ministrijā saņem informāciju par adoptējamiem bērniem. Ja adoptētājs ir izvēlējies bērnu, ministrija izsniedz ārvalstu adoptētājam norīkojumu, lai adoptētājs varētu iepazīties personīgi ar bērnu.

Ārvalstu adoptētājs 10 dienu laikā pēc iepazīšanās ar adoptējamo bērnu un viņa dokumentiem pieņem lēmumu par bērna ņemšanu aprūpē un uzraudzībā. Ja adoptētājs ņem bērnu aprūpē, bāriņtiesa, ar kuras lēmumu bērns ievietots audzināšanas iestādē, pamatojoties uz norīkojumu, nekavējoties lemj par bērna aprūpes kārtību un pagaidu uzturēšanās vietu Latvijā. Aprūpes termiņa beigās bāriņtiesa sagatavo atzinumu par to, vai adopcija ārvalstu adoptētāja ģimenē ir bērna interesēs un pieņem atbilstošu lēmumu. 

Ārvalstu adoptētājs var lūgt bāriņtiesu pagarināt aprūpes termiņu līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā. Labklājības ministrs triju dienu laikā pēc bāriņtiesas lēmuma saņemšanas izsniedz juridiski pamatotu adopcijas atļauju vai motivētu atteikumu. Izsniedzot adopcijas atļauju ārvalstu adoptētāji tiek informēti par pienākumu divus gadus pēc adopcijas apstiprināšanas tiesā reizi gadā iesniegt ministrijā attiecīgās valsts kompetentas institūcijas sagatavotu ziņojumu par bērna dzīves apstākļiem ģimenē. Labklājības ministra izsniegto atļauju kopā ar pārējiem adopcijas dokumentiem iesniedz tiesā.

Juridiskais birojs LM LAW OFFICE palīdzēs sagatavot nepieciešamos dokumentus adopcijas noformēšanai Latvijā, veiks visas nepieciešamās darbības, lai klients varētu adoptēt bērnu no Latvijas. Piesakieties konsultācijai pa e-pastu: info@lmlawoffice.com vai zvaniet: +371 29224847, www.lmlawoffice.com

 

 

 

Par ārvalstnieku adopcijas iespējām Latvijā