UZTURLĪDZEKĻU PIEDZIŅA TIESĀ

Pienākums maksāt uzturlīdzekļus
Civillikuma 179. panta pirmā daļa noteic, ka vecāku pienākums ir samērā ar viņu mantas stāvokli uzturēt bērnu. Šis pienākums gulstas uz tēvu un māti līdz laikam, kad bērns pats var sevi apgādāt. Pienākums gādāt par bērna uzturēšanu neizbeidzas, ja bērns ir šķirts no ģimenes vai nedzīvo kopā ar vienu no vecākiem vai abiem vecākiem. Uztura došanas pienākums ietver ne vien bērna nodrošināšanu ar ēdienu, apģērbu, mājokli un veselības aprūpi, bet arī vecāku pienākumu izglītot un audzināt bērnu.

No minētā secināms, ka uzturlīdzekļu sniegšanas pienākumu likums ir saistījis vienīgi ar vecāku mantas stāvokli un ar laiku, kad bērns pats sevi spēj apgādāt. Minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kuru bērnam nodrošināt ir pienākums katram no vecākiem neatkarīgi no viņa spējām uzturēt bērnu un mantas stāvokļa, nosaka Ministru kabinets, ņemot vērā valstī noteikto minimālo mēnešalgu un bērna vecumu.

Uzturlīdzekļu saņemšana minimālajā apmērā
Lai saņemtu uzturlīdzekļus minimālajā apmērā, tiesā vairs nav jāvēršas, to var izdarīt, iesniedzot pieteikumu Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijā. Tādējādi tiesām pašlaik ir piekritīgi strīdi, kas pārsniedz minimālo uzturlīdzekļu apmēru.

Atbilstoši minētajai jaunajai kārtībai, ja viens no vecākiem uzturlīdzekļus nemaksā vai maksā, bet nenodrošina Ministru kabineta noteikto minimālo apmēru, un tā vecāka, kura aprūpē atrodas bērns, rīcībā nav tiesas sprieduma vai vienošanās notariāla akta formā par uzturlīdzekļiem, turpmāk, lai saņemtu uzturlīdzekļus no valsts, nebūs jādodas uz tiesu, bet uzreiz jāvēršas Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijā ar iesniegumu. Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācija sazināsies ar vecāku, no kura iesniedzējs vēlas saņemt uzturlīdzekļus, lūgs sniegt paskaidrojumu par likumā noteiktā vecāku pienākuma izpildi un izvērtēs, vai starp pusēm nepastāv strīds par bērna aprūpi un lieta ir piekritīga administratīvā procesa kārtībai.

Ja vecākam, no kura iesniedzējs vēlas saņemt uzturlīdzekļus, nebūs pamatotu iebildumu, Uzturlīdzekļu garantiju fonds uzsāks uzturlīdzekļu izmaksu aptuveni divu līdz trīs mēnešu laikā no prasījuma brīža. Likumā noteikts, ka paskaidrojuma nesniegšana noteiktajā termiņā nav šķērslis lēmuma pieņemšanai par uzturlīdzekļu izmaksu no Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijas.

Uzturlīdzekļu piedziņa tiesā
Ja viens no vecākiem uzturlīdzekļus nemaksā vai maksā, bet nenodrošina uzturlīdzekļus atbilstošā apmērā, kas pārsniedz valstī noteikto uzturlīdzekļu minimālo apjomu, vecākam ir tiesības griezties tiesā ar pieteikumu par uzturlīdzekļu piedziņu.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 26.panta pirmo daļu prasību pret fizisku personu ceļ tiesā pēc tās deklarētās dzīvesvietas. Tāpat arī saskaņā ar Civilprocesa likuma 28.panta otro daļu prasību par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam prasītājs var celt arī pēc savas deklarētās adreses.

Ceļot prasību, prasītājam vajadzētu iespējami precīzāk norādīt bērnam nepieciešamo uzturlīdzekļu apmēru. Prasības pieteikumā nepieciešams norādīt visus izdevumus, kas gada laikā varētu rasties saistībā ar bērna uzturēšanu. Sarakstā būtu jāiekļauj visi izdevumi, piemēram: uzturs; dažādi saimniecības izdevumi; izdevumi izglītībai; bērna apģērba (tostarp arī sezonāla) iegādes izdevumi; kredīta maksājumi, ja bērns uzturas dzīvoklī, par kuru tiek maksāts kredīts; komunālie maksājumi; citas objektīvi nepieciešamas vajadzības. Katru šādu vajadzību vēlams izdalīt atsevišķā pozīcijā, piemēram, bērna uzturs, skolas piederumi, grāmatas, apģērbi un apavi, sporta apģērbs, zobārsts, pulciņi. Pozīcijās, kuras lieto visi ģimenes locekļi (piemēram, komunālie maksājumi), jāizdala bērna daļa. Piemēram, ģimenē ir trīs cilvēki, bērna daļa ir 1/3 no komunālajiem maksājumiem. Naudas summas, kas ir attiecināmas uz bērnu, katrā pozīcijā ir jāsasummē gada periodā. Piemēram, bērna apģērbi un apavi: ziemas mētelis (virsjaka), ziemas apavi, cepure, sporta tērps, ikdienas apģērbs un apavi, apakšveļa u. c. Iegūtā summa ir jāsadala ar 12, tādējādi iegūstot to uzturlīdzekļu apmēru, kas nepieciešams mēnesī.
Nedrīkst aizmirst, ka vissvarīgākais civilprocesā ir pierādījumi – čeki, kvītis, maksājuma uzdevumi un citi pierādījumi, kuri apliecina to līdzekļu apmēru, kurš nepieciešams bērna uzturam un par kuru celta prasība. Uzturlīdzekļu lietas tiek skatītas civilprocesā, kurā tiesa vērtē tos pierādījumus, kurus puses iesniegušas savas pozīcijas pamatošanai.

Uzturlīdzekļu piedziņa no ārvalstīs dzīvojušas personas
Piedzīt uzturlīdzekļus no bērna vecāka, kurš pastāvīgi uzturas citā Eiropas Savienības dalībvalstī, var divos veidos:
1. Vispirms nepieciešams iesniegt prasības pieteikumu par uzturlīdzekļu piedziņu Latvijas tiesā pēc prasītāja dzīvesvietas. Kad Latvijas tiesas spriedums būs stājies spēkā, prasītājs var Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā iesniegsiet pieteikumu par sprieduma izpildi citā ES dalībvalstī (atbildētāja dzīvesvietas valstī).
2. Prasītājs uzreiz Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā iesniedz pieteikumu par uzturlīdzekļu piedziņu (tiesas sprieduma pieņemšanu) citā ES dalībvalstī (atbildētāja dzīvesvietas valstī).

Ceļot uzturlīdzekļu prasības, svarīgi ir izmantot profesionālu juristu palīdzību, kuri ir specializējušies tieši ģimenes lietās. Uzturlīdzekļu lietas ir pietiekami sarežģītas un specifiskas, tādēļ tieši pārstāvja kvalifikācijai un pieredzei ir būtiska nozīme, lai sasniegtu maksimāli pozitīvu rezultātu. Tādēļ aicinām griezties pēc palīdzības juridiskajā birojā LM LAW OFFICE, kas Jums sniegs nepieciešamo palīdzību uzturlīdzekļu piedziņas jautājumos.

Uzturlīdzekļu piedziņa tiesā