BĒRNA ADOPCIJA KĀRTĪBA

Juridiskais birojs LM LAW OFFICE norāda, ka adopcijas kārtība Latvijā ir šāda:

  1. Pieteikuma iesniegšana bāriņtiesā

Ģimene vai persona, kas vēlas adoptēt bērnu, ar pieteikumu griežas savas dzīvesvietas bāriņtiesā. Pieteikumā jānorāda: adopcijas motīvi, vēlamais adoptējamo skaits, vecums un dzimums, adoptētāja reliģiskā pārliecība, ja tāda ir. Pieteikumam jāpievieno:

  • laulības apliecības kopija, ja adoptētājs ir laulībā,
  • dokuments, kas apliecina laulības šķiršanu, ja laulība šķirta,
  • izziņa par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību,
  • dzīves apraksts (CV),
  • izziņa par adoptētāja veselības stāvokli.
  1. Notiek ģimenes izpētes process

Pēc pieteikuma saņemšanas notiek ģimenes izpētes process. Ģimenes izpēte veicama ne mazāk kā 6 mēnešus. Izņēmuma gadījumos bāriņtiesa ģimenes izpēti drīkst veikt īsākā laikā. Tas būtu iespējams, piemēram, gadījumos, kad viens no laulātajiem adoptē otra laulātā bērnu, un ģimenē jau izveidojušās stabilas vecāku- bērnu attiecības. Bāriņtiesa pēta:

ü  Šajā laikā noteikti ir jānotiek sarunām ar iespējamiem adoptētājiem gan bāriņtiesā, gan adoptētāju dzīvesvietā, lai varētu izvērtēt viņu atbilstību, spējas kļūt par labiem vecākiem- noskaidrotu uzskatus par bērnu audzināšanu, prasmes risināt konfliktus, ģimenes tradīcijas brīvā laika pavadīšanā.

ü  Izvēloties bērnu adopcijai, jāraugās, lai būtu vismaz 18 gadu vecuma starpība ar adoptējamo. Civillikums tagad atļauj šo vecuma starpību samazināt līdz 16 gadiem, ja adoptē otra laulātā bērnu vai adoptē brāļus vai māsas. Personai ir jābūt rīcības spējīgai un sasniegušai vismaz 25 gadu vecumu.

Tad, kad ģimenes izpēte ir pabeigta, tiek nozīmēta bāriņtiesas sēde. Slēgtās bāriņtiesas sēdes laikā tiek izvērtēti ģimenes izpētes materiāli, pārliecinās, vai adoptētājs atbilst visām likumā noteiktajām prasībām, par kurām sīkāk rakstīts iepriekš, un pieņem lēmums par to, vai personu atzīt vai neatzīt par adoptētāju. Tad pieņem lēmumu par personas atzīšanu par adoptētāju.

  1. Informācija par adoptējamiem bērniem

Saņemot bāriņtiesas lēmumu par to, ka persona atzīta par adoptētāju, tā iegūst tiesības Īpašu uzdevumu ministra bērnu un ģimenes lietās sekretariātā (turpmāk- sekretariātā) iepazīties ar informāciju par adoptējamiem bērniem. Šo informāciju adoptētājs var saņemt sekretariāta adopcijas nodaļā, kas atrodas Rīgā,  Basteja bulvārī 14. Sekretariāts izsniedz adoptētājam norīkojumu, kas dod tiesības adoptētājam personiski iepazīties ar adoptējamo bērnu.

  1. Bērna nodošana adoptētāja aprūpē

Sekretariāta  norīkojums dod tiesības adoptētājam personīgi iepazīties ar bērnu ārpusģimenes aprūpē. Ārpusģimenes aprūpes iestādes vadītājs iepazīstina adoptētāju ar konkrēto bērnu, kas minēts norīkojumā, un viņa dokumentiem. Adoptētājam ir tiesības 10 dienu laikā apciemot bērnu iestādē. Šajā laikā adoptētājam jāpieņem lēmums par to, vai viņš vēlas šo bērnu ņemt savā aprūpē un uzraudzībā. Ja adoptētājs vēlas bērnu ņemt savā aprūpē un uzraudzībā, viņš griežas ar iesniegumu savas dzīvesvietas bāriņtiesā, kur uzrāda sekretariāta norīkojumu. Pēc šāda iesnieguma saņemšanas bāriņtiesa nekavējoties lemj par bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā. Bērna aprūpes termiņš nedrīkst būt garāks par 6 mēnešiem. Minimālais aprūpes termiņš normatīvajos aktos nav noteikts.

Aprūpes laikā, bāriņtiesai jāveic ģimenes izpēte, novērtējot, vai adopcija adoptētāja ģimenē ir bērna interesēs. Tad, kad ģimenes izpēte ir pabeigta, tiek nozīmēta bāriņtiesas sēde, kurā izvērtē ģimenes atbilstību. Tiek pieņemt lēmums par vai pret adopciju (šajā lēmumā tiek izvērtēts, vai adopcija konkrētā ģimenē ir bērna interesēs).

  1. Adopcijas apstiprināšana tiesā

Ja bāriņtiesas lēmums bijis pozitīvs, adoptētājs griežas ar pieteikumu par adopcijas apstiprināšanu tiesā. Pēc adopcijas apstiprināšanas tiesā, adoptētājs iesniedz ārpusģimenes aprūpes iestādes vadītājam  tiesas sprieduma norakstu un saņem bērna dzimšanas apliecības oriģinālu.

Ārpusģimenes aprūpes iestādes vadītājs paziņo par adopciju adoptētāja dzīvesvietas bāriņtiesai un bāriņtiesai, kas pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu iestādē.

Pēc adopcijas apstiprināšanas tiesā bāriņtiesa vēl divus gadus kontrolē adopciju, apsekojot adoptētāju ģimeni. Apsekošana veicama pēc nepieciešamības, taču ne retāk kā 4 reizes pirmajā gadā pēc adopcijas apstiprināšanas tiesā un vismaz divas reizes otrajā gadā.

Juridiskais birojs LM LAW OFFICE palīdzēs sagatavot nepieciešamos dokumentus adopcijas procesa gaitā, pārstāvēs Jūsu intereses Bāriņtiesā, kā arī tiesā. Esošā pieredze spēj klientiem nodrošināt bērna adopcijas pozitīvu iznākumu.

Bērna adopcijas kārtība